Menu Zavřeno

Programové vize

ZÁKLADNÍ MYŠLENKY

V našem zemském uspořádání jsou základem regionu kraje, jeho prosperující města a obce. Právě obce musí být prvním partnerem při rozhodování představitelů kraje. Víme, že se obce dokážou o sebe postarat většinou samy.  Krajská samospráva však musí pro jejich rozvoj a spolupráci vytvářet podmínky a musí je umět propojit. K tomu slouží našemu hnutí jasná vize a propracovaná koncepce trvalého rozvoje oblasti s důrazem na růst životní úrovně jeho obyvatel, při zachování základních přírodních zdrojů a zdravého životního prostředí. Vnímáme velmi odpovědně, že rozhodnutí zastupitelů kraje určuje, v jakém stavu budou naše silnice, jaká bude dostupnost a kvalita veřejné dopravy, kde bude zachována, případně zřízena nová škola pro střední vzdělání, jaká péče se nám dostane v krajských nemocnicích, na jaké úrovni budeme mít zařízení pro seniory a v neposlední řadě jaké podmínky vytvoříme pro integrovaný záchranný systém, pro kulturu, sportovní vyžití a cestovní ruch. To jsou v zásadě určující faktory, které stanovují pro budoucí období naše hlavní úkoly.

Našimi prioritami jsou:

- transparentní rozhodování a hospodaření dle jasných pravidel spolupráce s městy a obcemi – obce jsou naším partnerem

- užší rozvojová spolupráce s centry krajů, které zajišťují širší rozsah služeb, včetně zázemí pro profesionální kulturu a sport v regionu

- zajištění kvalitní dopravní infrastruktury ve všech oblastech dopravy (silniční, železniční, letecké  a lodní)

- dostupná zdravotní a sociální péče pro všechny

- kvalitní střední školy a dostupnost základního vzdělávání, spolupráce s univerzitami

- vytváření podmínek pro podnikání a rozvoj cestovního ruchu

- rozvoj venkovských a příhraničních oblastí s podporou přeshraniční spolupráce

- zachování historických hodnot a podpora tradiční i moderní kultury.

- podpora sportovního vyžití pro všechny věkové kategorie

- zajištění bezpečnosti

- trvalý rozvoj všech složek IZS

- zdravé, pro život přirozené životní prostředí

 

JEDNOTLIVÉ PRIORITY S NÁVRHEM NA ŘEŠENÍ JSOU POPSÁNY V INTERNÍCH MATERIÁLECH HNUTÍ A BUDOU ZVEŘEJNĚNY VE VOLEBNÍM PROGRAMU PRO KRAJSKÉ VOLBY 2020.